„Miejskie Przesyłki Doręczeniowe”. Działamy od 2006 roku na terenie miasta Płocka
do początku mapa serwisu kontakt
Regulmin

 

Regulamin świadczonych usług pocztowych przez Miejskie Przesyłki Doręczeniowe określa warunki realizacji tych usług.

 

§ 1

Usługi świadczone przez MPD polegają na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych; tj listów zwykłych, poleconych, poleconych za poświadczeniem odbioru, druków , paczek z wyłączeniem druków bezadresowych na podstawie wpisu do Rejestru Operatorów Pocztowych nr.B00420

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Adres – oznaczenie miejsca doręczenia przesyłki pocztowej
Adresat – podmiot wskazany przez nadawcę, jako odbiorca przesyłki pocztowej
Nadawca – podmiot, który zawarł z MPD umowę o świadczenie usługi pocztowej
Nadanie – polecenie doręczenia przesyłki pocztowej zgodnie z umową
Awizo – informacja o próbie doręczenia przesyłki pozostawiona przez kuriera w przypadku nieobecności adresata ze wskazaniem adresu placówki operatora, w której będzie można odebrać awizowaną przesyłkę
Osoba uprawniona – adresat lub osoba pełnoletnia zameldowana pod tym samym adresem,  co adresat lub posiadająca pełnomocnictwo adresata
Potwierdzenie nadania – dokument stanowiący dowód nadania
Przesyłka pocztowa - rzecz opatrzona oznaczeniem adresata i adresem, przedłożona  do przyjęcia lub przyjęta przez operatora w celu przemieszczenia I doręczenia adresatowi
Przesyłka listowa /list zwykły/- przesyłka pocztowa z korespondencją lub druk /z wyłączeniem przesyłek reklamowych/
Przesyłka polecona / paczka/ – przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą zawartości lub uszkodzeniem
Przesyłka rejestrowana – przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru
Usługa pocztowa – usługa polegająca na łącznym lub rozdzielnym przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu             i doręczaniu przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na którymś z etapów przyjmują one formę przesyłki listowej.
Cennik – cennik usług świadczonych przez MPD / załącznik nr 1 .
Placówka pocztowa- siedziba MPD, w której można zawrzeć umowę na świadczenie usług pocztowych.

 

§ 3

Zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych następuje poprzez przyjęcie przez operatora pocztowego przesyłki pocztowej do przemieszczenia i doręczenia.

 

§ 4

Operator przyjmuje oraz doręcza przesyłki na terenie miasta Płocka oraz gminy Słupno.

 

§ 5

Placówka MPD czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 19.00.

 

§ 6

Przesyłkę listową uznaje się za opłaconą, jeżeli znajduje się na kopercie odcisk datownika  lub oznaczenie odnoszące się do zawartej umowy pomiędzy Nadawca a Operatorem

OPŁATA POBRANA

UMOWA z MPD z dnia ………….

 

§ 7

Przesyłce rejestrowanej zostaje przyporządkowany numer, który nadaje Nadawca, klientom indywidualnym pracownik Operatora.

 

§ 8

Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej przekazywane jest nadawcy niezwłocznie       po nadaniu, potwierdzenia dokonuje się za pośrednictwem książki nadawczej.

 

§ 9

Przesyłkę rejestrowana ze zwrotnym poświadczeniem odbioru operator z oznaczeniem daty oraz podpisem osoby odbierającej przekazuje nadawcy.

 

§ 10

Na przesyłce oddanej do doręczenia operatorowi należy wskazać:

Czytelne imię i nazwisko bądź pełną nazwę nadawcy i adresata z określeniem miejscowości, ulicy, numeru domu i mieszkania lub lokalu.
Adresem może być wyłącznie jeden podmiot albo grupa osób zamieszkująca ten sam lokal.
Przesyłka niezawierająca informacji pozwalającej na prawidłowe zidentyfikowanie adresata   / błędny adres, adresat nie mieszka / zostanie zwrócona do nadawcy z adnotacja o przyczynie niedoręczenia. Wzór prawidłowego adresowania przesyłki listowej stanowi załącznik nr.2 do Regulaminu.

 

§ 11

Przesyłkę poleconą uznaje się za doręczoną z chwilą wydania jej adresatowi bądź osobie uprawnionej, a także ustawowemu przedstawicielowi adresata lub pełnomocnikowi pod wskazanym na przesyłce adresem, po uprzednim złożeniu przez właściwą osobę czytelnego podpisu i daty stanowiącego potwierdzenie otrzymania przesyłki.

 

§ 12

Przesyłki listowe doręcza się do oddawczych skrzynek pocztowych lub osobiście.

 

§ 13

Przesyłki awizowane adresat odbiera osobiście lub po wcześniejszym uzgodnieniu operator dowozi pod wskazany adres.

§ 14

Przy wydawaniu przesyłki operator może żądać okazania aktualnego i ważnego dowodu tożsamości.

 

§ 15

Przesyłka pocztowa, której nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, zwanej dalej przesyłką niedoręczalną może zostać komisyjnie w składzie, co najmniej 3 osób otwarta przez operatora pocztowego, który zawarł z nadawca umowę o świadczenie usługi pocztowej w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy.

 

§ 16

Otwarcie przesyłki, niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie opakowania.

 

§ 17

Po otwarciu przesyłki niedoręczalnej komisja dokonuje sprawdzenia czy na wewnętrznej stronie opakowania nie zostało umieszczone oznaczenie adresata lub nadawcy oraz ich adresy w przypadku ustalenia przez komisje w trakcie czynności, o których mowa w §15 umożliwiających doręczenie lub zwrot, przesyłka ta po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana adresatowi lub zwracana do nadawcy.

 

§ 18

W przypadku, gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia albo zwrotu do nadawcy albo, gdy nadawca odmówi jej odbioru, korespondencja stanowiąca przesyłkę i jej opakowanie podlegają komisyjnemu zniszczeniu przez operatora w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu, jednak nie wcześniej niż po upływie 60 dni od otwarcia przesyłki.

 

§ 19

Przesyłki rejestrowane polecone, polecone z poświadczeniem odbioru- w przypadku nieobecności adresata operator pozostawia pisemne zawiadomienie.

W przypadkach określonych w art. 139 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego doręczyciel:

- pozostawia zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w siedzibie „MPD” w Płocku  w terminie 7 kolejnych dni,

licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia u adresata,

- awizo pozostawia się w skrzynce oddawczej. W przypadku braku skrzynki zawiadomienie umieszcza się na drzwiach adresata lub innym widocznym miejscu,

- dokonuje adnotacji o niedoręczeniu „awizowano dnia” na adresowej stronie niedoręczonej przesyłki i składa swój podpis,

 Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór w terminie kolejnych 7 dni licząc od dnia następnego po dniu zawiadomienia, które doręczyciel doręcza adresatowi, Doręczyciel dokonuje powtórnego zawiadomienia, wtedy zaznacza się             na przesyłce adnotacją „awizowano powtórnie dnia” na adresowej stronie niedoręczonej przesyłki wraz z podpisem. Przesyłkę niepodjętą MPD opatruje na stronie adresowej adnotacją „nie podjęto w terminie” i odsyła niezwłocznie wraz  z formularzem potwierdzenia odbioru organowi wysyłającemu. Dokumenty doręczeniowe / nadawczo- odbiorcze/ przechowywane są w siedzibie operatora przez okres 2 lat.

 

§ 20

Operator pocztowy odmawia zawarcia umowy o świadczenie usług albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:

Zawartość lub opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie, operatora lub inne przesyłki na szkodę
Na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo lub dobra osobiste nadawcy, adresata lub innych osób
Usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, chyba ze operator zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem, Jeżeli przesyłka pocztowa nie spełnia określonych przez operatora pocztowego warunków tj. nieodpowiednio zapakowana w sposób, który może umożliwić otwarcie bez ingerencji w opakowanie lub umożliwić utratę jej zawartości czy jej uszkodzenie oraz uszkodzenie innych przesyłek.·Przesyłka zawiera płyny, gazy, rzeczy łamliwe, kruche, żywe zwierzęta, rośliny
Operator odmawia zawarcia umowy, jeżeli w przesyłce umieszczone są pieniądze, papiery wartościowe inne przedmioty wartościowe /biżuteria, antyki dzieła sztuki, itp./ broń, amunicja oraz inne materiały wybuchowe lub łatwopalne, chemiczne, narkotyki, artykuły szybko psujące się, pochodzące z przestępstwa, mogące spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub szkody majątkowe, a także innych przedmiotów, których przewóz zabroniony jest na podstawie obowiązującego prawa
W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż przesyłka, która przy przemieszczaniu może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia operatora, operator może zażądać jej otwarcia przez nadawcę a w przypadku, gdy wezwanie takie Jest niemożliwe  lub bezskuteczne operator może zabezpieczyć przesyłkę na koszt własny w sposób zabezpieczający bezpieczeństwo obrotu pocztowego.W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie,  operator niezwłocznie powiadamia właściwe służby        i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.
Nadawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone niewłaściwym opakowaniem lub         w związku z niedopuszczalną zawartością przesyłki

 

§ 21

Nadawca może przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej, zażądać zmiany adresata lub jego adresu.

 

§ 22

Operatorowi przysługuje prawo zastawu na przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług pocztowych

 

§ 23

Operator doręcza przesyłki przyjęte do doręczenia w następujących terminach:

Przesyłka lokalna /miasto/ - termin deklarowany najpóźniej drugiego dnia od nadania
Przesyłka gmina Słupno – termin deklarowany do 2 dni od nadania
Do powyższych terminów nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy

 

§ 24

Usługę pocztową uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku uszkodzenia przesyłki, ubytku zawartości lub doręczenia przesyłki po terminie.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej  przez operatora przysługuje odszkodowanie:

1. W przypadku nie wykonania usługi zagubienia bądź zniszczenia przesyłki z winy operatora. Operator niezależnie od przysługującego odszkodowania zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi

2. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką  z korespondencją w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy
3. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością w wysokości zadanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki
4. Za utratę przesyłki z korespondencją w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę,  nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej, jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych

5.Za utratę przesyłki poleconej w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotności opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego za traktowanie przesyłki pocztowej jako poleconej
6.Za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia w wysokości nieprzekraczającej dwukrotność opłaty za usługę

7. W razie stwierdzenia przez adresata przy próbie doręczenia uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki adresat w celu dochodzenia roszczeń musi spisać protokół szkody w obecności doręczyciela MPD, w którym ujęte będą informacje dotyczące okoliczności doręczenia ( data, godz.) oraz opis uszkodzenia Protokół podpisany przez adresata  i doręczyciela stanowi podstawę do dochodzenia przez adresata lub nadawcę roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku.

8.Niedoreczoną przesyłkę uważa się za utracona jeżeli doręczenie lub pozostawienie zawiadomienia /awizo/ o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od jej nadania

9. W przypadku niewykonania usługi pocztowej operator pocztowy zwraca w całości pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od odszkodowania


Reklamacja z tytułu niewykonania usługi  pocztowej rozpatrywana będzie po 14 dniach od chwili nadania
Odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie na żądanie zgłoszone w reklamacji


§ 25

Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, z wyjątkiem, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek

1) siły wyższej

2) naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy Prawo Pocztowe, niewywołany winą operatora

3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczonych usług pocztowych

4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy

Operator pocztowy powołując się na jedną z przyczyn wymienionych w pkt. 1 – 4 przedstawia dowód jej wystąpienia.

 

§ 26

Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania wygasa z chwilą przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, chyba, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi roszczenie z tego tytułu  oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia nastąpiły w czasie miedzy przyjęciem przesyłki przez operatora a jej doręczeniem

 

§ 27

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:Nadawcy
Adresatowi, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń, albo, gdy przesyłka pocztowa zostanie doręczona adresatowi.

 

§ 28

Reklamacje składa się na piśmie w siedzibie operatora Płock ul. 1 Maja 7 lub elektronicznie na adres mpd@poczta.onet.pl   

Reklamacja powinna zawierać:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę firmy z adresem siedziby
Wskazanie osoby reklamującej
Rodzaj przesyłki reklamowanej, przy przesyłce rejestrowanej nr nadawczy „R”

Protokół szkody w przypadku reklamowania nienależytego wykonania usługi pocztowej.

Kwotę roszczenia                                                                                                     

Wskazanie numeru rachunku bankowego lub adresu na który w przypadku uznania reklamacji zostanie przekazana kwota roszczenia
Uzasadnienie reklamacji
Telefon kontaktowy reklamującego

 

§ 29

Reklamacja rozpatrywana jest przez Operatora w terminie 30 dni od jej zgłoszenia

 

§ 30

Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej

 

§ 31

Reklamację zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesioną

 

§ 32

Kwota przysługująca z tytułu niezapłacenia odszkodowania oraz zwrotu opłaty za niewykonaną usługę pocztową podlegają oprocentowaniu w ustawowej wysokości odsetki przysługują od dnia, w którym upłynął trzydziestodniowy termin wypłacenia odszkodowania liczony od dnia uznania reklamacji lub od dnia doręczenia wezwania do zapłaty

 

 

§ 33

Prawo dochodzenia roszczeń określonych w regulaminie w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w postępowaniu sadowym przysługuje nadawcy lub adresatowi dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego

 

§ 34

Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji lub niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od uznanej reklamacji

 

§ 35

Spór cywilnoprawny między nadawcą lub adresatem, a operatorem pocztowym może być zakończony ugodą w drodze postępowania mediacyjnego

 

§ 36

Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE na wniosek adresata albo nadawcy lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta

 

§ 37

Spór cywilnoprawny między nadawcą lub adresatem, a operatorem może być także zakończony w postępowaniu przed Stałym Sądem Konsumenckim przy Prezesie UKE  w trybie określonym w Prawie Telekomunikacyjnym (Dz.U.04.171.1800 z poz. zm.)

 

§ 38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; Ustawę Prawo Pocztowe, Kodeks Cywilny

 

§ 39

Operator nie przyjmuje do przemieszczania przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.03.2013